W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sobczyk Dental Care sp. j. z siedzibą przy w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 5 /L.U. 1, KRS 595552, NIP 9562315340.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kontakt@sobczyk.pro oraz telefonicznie: tel. 880 70 10 70.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 4. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 5. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 6. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
 10. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
 11. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 12. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 13. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 14. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. d-e. przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
 16. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 17. sprostowania danych,
 18. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 19. ograniczenia przetwarzania danych
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 21. przenoszenia danych.
 22. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.

 • Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zależności od charakteru i kontekstu podanie Pani/Pana  danych osobowych może być obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych.