W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, Sobczyk Dental Care sp. j., że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sobczyk Dental Care sp. j. z siedzibą przy ul. Łukasza Watzenrodego 5 /L.U. 1 w Toruniu, KRS 595552, NIP 9562315340.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kontakt@sobczyk.pro oraz telefonicznie: tel. 880 70 10 70.
 3. Administrator będzie przetwarzał wizerunek osób zarejestrowanych przez system monitoringu:
 4.  w celu będącym realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach archiwalnych (dowodowych).
 5. w odniesieniu do wizerunku (w tym wizerunku twarzy), który jest rejestrowany za pomocą zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym wideomonitoringu – w celach dowodowych (utrwalenia przebiegu wizyty oraz podjętego leczenia, udokumentowania ustnych ustaleń dokonanych podczas wizyty, zgłoszonych zastrzeżeń itp.) – na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej wizerunku w celu opisanym powyżej. Administrator przestanie przetwarzać wizerunek osoby zarejestrowanej przez system monitoringu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zarejestrowanej przez system monitoringu np. dochodzenie roszczeń.
 7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 8. Nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Wizerunek osoby zarejestrowanej przez system monitoringu może zostać udostępniony: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takim jak Policja, sądy, podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi monitoringu itp.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma także prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W zależności od charakteru i kontekstu udostępnienie przez Panią/Pana  danych osobowych może być obowiązkowe. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w gabinecie stomatologicznym może być warunkiem wykonania usługi, za wyjątkiem sytuacji niecierpiących zwłoki.